NL | EN

Schiphol Travel Taxi

Schiphol Travel Taxi Algemene voorwaarden

Klik hier om de printversie te downloaden.

1. Vluchtgegevens
Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op
uw Schiphol Travel Taxi bevestiging. Indien deze gegevens niet met
elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of
aankomsttijdstip contact op met 0900-8876*.
Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging
doorgeeft, kunnen wij u niet binnen onze voorwaarden vervoeren.
U wordt dan in een bestaande rit ingepland waardoor u mogelijk
eerder wordt opgehaald.


2. Ritcombinaties
Schiphol Travel Taxi kan ritten van meerdere passagiers combineren
(geldt niet voor privé). De rijtijd bij gecombineerd vervoer is maximaal
1,5 keer de rijtijd met een directe verbinding over de weg.


3. Ophaaltijd heenreis
a. Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u de avond
voor vertrek voor 20.00 uur medegedeeld. Ingeval u niet bereikbaar
bent, kunt u na 20.00 uur zelf bellen naar 0900-8876*.
b. De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten
(ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande
ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen
met 0900-8876.
c. U wordt bij gecombineerd vervoer nooit eerder op de luchthaven
van uw keuze afgezet dan maximaal één uur voor de door u
opgegeven inchecktijd. Bij privé vervoer geldt een half uur.


4. Bagage
Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per
betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage
is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Hiervoor wordt een extra
zitplaats in rekening gebracht per twee stuks extra bagage. Het
vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is bij gecombineerd
vervoer niet mogelijk. Het meenemen van een inklapbare buggy of
inklapbare rolstoel is gratis. Let wel, deze dient wel vooraf aangemeld
te worden. Schiphol Travel Taxi is niet aansprakelijk voor het
zoekraken van en of schade aan uw bagage.


5. Vertragingen onderweg
Schiphol Travel Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist.
U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit
te voorkomen.


6. Terugreis
a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door
te geven. Schiphol Travel Taxi houdt hier al rekening mee.
b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij de STA-balie.
Maximaal één uur nadat u zich bij de balie heeft gemeld, zult u
vertrekken. Bij privé vervoer geldt een maximale wachttijd van
30 minuten.
c. Bij melding aan de balie later dan één uur na landingstijd van het
aangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u
binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden
vanaf Schiphol vertrekt. U kunt echter altijd met de eerstvolgende
gelegenheid mee.
d. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Schiphol gelden
lid a t/m c in combinatie met het bij de reservering afgesproken
trefpunt.


7. Kinderzitjes
a. Schiphol Travel Taxi biedt, tegen vergoeding, de mogelijkheid om
kinderzitjes of stoelverhogers te leveren tijdens het vervoer van
kinderen vanaf circa 9 maanden tot 3 jaar (9-18 kg) en kinderen van
circa 3 tot 11 jaar (15-26 kg). U bent zelf verant- woordelijk voor de
juiste opgave van leeftijd dan wel gewicht.
b. Door Schiphol Travel Taxi worden, zogenaamde maxi cosi’s (voor
baby’s), niet geleverd. U dient hier zelf voor zorg te dragen.
c. Bij een retourreis boeking bij Schiphol Travel Taxi kunt u op Schiphol,
tegen vergoeding, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan
tijdens uw afwezigheid.
d. Schiphol Travel Taxi is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave
ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken
van en of schade aan de door u in opslag gegeven
eigendommen.8. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis
Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u
eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip,
dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan,
wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde
maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. U kunt echter altijd met de
eerstvolgende gelegenheid mee. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen
vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het
telefoonnummer +31 38 3394768.


9. Betaling
Het vervoer dient vooraf bij reservering te worden betaald of contant
bij de chauffeur. In geval van een contante betaling van een retourboeking
dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan.
In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op het moment
dat aan u het ophaaltijdstip wordt doorgegeven (art. 3.a) dient u
contant aan de chauffeur te betalen. Eventueel door ons dubbel
ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd.
Boekingen via internet, waarvoor uiterlijk 22 uur voor vertrek géén
betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is
verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de
klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte
wordt gesteld.


10. Annulering
Vóór 48 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering
een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten.
Bij annulering binnen 48 uur ontvangt u geen restitutie.
Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor
aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan.


11. Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld,
zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities
voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands
Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.


* 0900-8876 € 0,10 p.m.

General terms and conditions

Click here for the printable version.

1. Flight information
Please compare your flight information with the information on your
Schiphol Travel Taxi confirmation. If any details conflict, it is very
important that you call 0900 8876* from inside the Netherlands or
+31 38 3394768 from abroad at least 48 hours before check-in time or
arrival time. If you alter your booking less than 48 hours before
departure, we cannot guarantee transportation under these Terms and
Conditions. In that case you will be booked on an existing ride, which
means you may be picked up earlier than scheduled.


2. Combined rides
Schiphol Travel Taxi may combine rides of several passengers (does not
apply to private taxi). The combined travel time will never be longer
than 1.5 times the direct journey by road.


3. Pick-up time to airport
a. On the evening before departure we will telephone you before
8 p.m. to tell you the pick-up time. If we cannot reach you,
please call 0900-8876* after 8 p.m.
b. The margin of the scheduled pick-up time is 15 minutes (earlier or
later). If your driver has not arrived 15 minutes after the scheduled
pick-up time, please call 0900-8876*.
c. On a combined ride you will never arrive at the airport of your
choice earlier than an hour prior to the check-in time stated when
booking. This period is 30 minutes in a private taxi.


4. Luggage
The fare includes one piece of hold luggage and one piece of hand
luggage per fare-paying passenger. You can take extra luggage if we
are told beforehand. An extra seat will then be charged (maximum of
two pieces of extra luggage per seat). This also applies to skis.
Transportation of surfboards, bicycles and other odd size luggage is
not possible on combined rides. Schiphol TravelTaxi is not liable for loss
of or damage to your luggage. To bring a collapsible stroller is free,
as well it should be told beforehand.


5. Delays en route
Schiphol Travel Taxi can never be held liable for delays that result in
your missing your flight. However, you can be sure that we will do
our utmost to prevent this.


6. Journey from airport
a. If your incoming flight is delayed, you don’t need to tell us as
Schiphol Travel Taxi already takes this into account.
b. After you land please report to the STA counter within an hour.
Your taxi will leave within an hour after you report to the STA desk
(private taxi within half an hour).
c. If you report to the STA desk more than an hour after the landing
time of the flight number you stated when booking, we cannot
guarantee departure from Schiphol within an hour. However, you
can always travel in the next available taxi going in your direction.
d. If you arrive at an airport other than Schiphol, paragraphs 6a to 6c
apply in combination with the meeting point indicated at the time
of booking.


7. Child Seats
a. For a small fee Schiphol Travel Taxi can provide a child seat or
booster for the transportation of children aged from approximately
9 months to three years (9–18 kg) and 3 to 11 years (15-26 kg).
Please note that you are responsible for providing the correct age
and weight of the child.
b. Schiphol Travel Taxi does not provide baby seats. Please bring one
yourself.
c. When booking a Schiphol Travel Taxi return trip you can store
your own baby seat during your absence for a small fee.
d. Schiphol Travel Taxi cannot be held liable for the provision of
incorrect details relating to the selection of the right safety device
or for loss of or damage to your property when in storage.


8. Change of flight number and/or date of return trip
Please tell us of changes to flight numbers and/or dates at least
48 hours before arrival of the original flight or, if you will arrive earlier,
no later than 48 hours before that earlier arrival time. If you fail to
comply with this, we cannot guarantee departure from Schiphol within
the times referred to in article 6b. However, you can always travel with
the next available taxi going in your direction. To report changes of
flights and/or dates of flights from abroad please call +31 38 3394768.


9. Payment
The transportation must be paid when booked or when booked by
phone in cash to the driver. In case of cash payment for a return
booking, the whole amount must to be paid during the first journey.
If we have not received your payment by the time we tell you the
pick-up time (article 3a), you must pay the driver in cash. Any double
payments will be refunded as soon as possible.
If transportation booked on the internet has not been paid for
22 hours before departure at the latest, it will be cancelled. The client
is responsible for payment in time. The client will be notified of receipt
by means of a definitive confirmation.


10. Cancellation
If you cancel at least 48 hours prior to departure, the total cost of the
trip will be refunded after deduction of 10% for administrative costs.
If you cancel within 48 hours before departure, the fare will not be
refunded. Cancellations of booked return rides within 48 hours of
beginning the first journey are not permitted.


11. Terms and conditions of transportation
To the extent that these General Terms and Conditions do not stipulate
otherwise, the General Terms and Conditions of Carriage and Payment
for the transportation of passengers in passenger cars, filed at the
Office of the District Court in The Hague on 20 March 2003, document
number 31/2003 of Koninklijk Nederlands Vervoer, apply.


 * 0900-8876 € 0,10 p.m.

Voordelen Schiphol Travel Taxi

  • Geen gesleep met koffers
  • Vanaf uw deur tot aan de vertrekhal
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Door heel Nederland (m.u.v. Wadden-eilanden)
  • Gemakkelijk en veilig betalen met iDEAL of credit card
  • Uw keuze: gedeelde of privé taxi.

Schiphol Travel Taxi

Wel zo makkelijk wel zo zeker

Schiphol Travel Taxi haalt u thuis op en zet u voor de vertrekhal af, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vanaf elke plaats in Nederland*, van en naar Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en andere regionale luchthavens.